అభ్యర్థన ID 5913
వర్గం యాంకర్ హ్యాండ్లింగ్ టగ్ సప్లై (AHTS)
బిల్డ్ ఇయర్ 1995...2005
Price $800,000...$1,200,000
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-05-01
చే జోడించబడింది Mohamed


ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి